Wie is het bevoegd gezag bij een melding?

Het bevoegd gezagHet bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om op grond van de Nb-wet een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen af te geven. van een melding is de provincie waar de activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. ligt. Als de activiteit is opgenomen in het besluit vergunningen Wet natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998) is het ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag. Omdat het bevoegd gezag in dit geval gekoppeld is aan de locatie van de activiteit zorgt Calculator ervoor dat de melding direct bij het juiste bestuursorgaan terecht. Uitzondering zijn de activiteiten waarvoor het ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag is. Neem in dat geval voordat u een melding doet contact op met het ministerie. Lees meer over meldingsplicht.