Is de uitkomst in AERIUS Calculator of die in de geëxporteerde pdf uit AERIUS Calculator leidend voor het bepalen van het bevoegd gezag?

De uitkomsten in de geëxporteerde pdf uit AERIUS CalculatorAERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van (economische) activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. De resultaten daarvan kunnen onder de PAS worden gebruikt voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. zijn leidend voor het bepalen wie het bevoegd gezagHet bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om op grond van de Nb-wet een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen af te geven. is. Dat geldt niet voor een geëxporteerde pdf van een verschilberekening. Dit geldt wel voor de pdf waarin een berekening is gemaakt voor het projecteffectHet zelfstandige depositie-effect van het project of de andere handeling waarvoor toestemming wordt gevraagd. , de beoogde situatieGewenste situatie na het realiseren van de voorgenomen activiteit. of het feitelijk gebruikGebruik per 1 januari 2015, te bepalen aan de hand van de hoogste depositie in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, passende binnen de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning op grond van Wet milieubeheer of Hinderwet. Dit wordt ook wel de bestaande situatie genoemd. .                                        

Let op: de beoogde situatie is ook herleidbaar uit de pdf van een verschilberekening, aangezien hierin de hoogste depositie in situatie 2 (=beoogd) wordt getoond.