Hoe bepaal ik het projecteffect bij een tijdelijk project?

Maak daarvoor een berekening van de totale stikstofdepositieHet neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). (projecteffectHet zelfstandige depositie-effect van het project of de andere handeling waarvoor toestemming wordt gevraagd. ) afhankelijk van de projectduur.

Eenvoudigste manier om het projecteffect van een tijdelijk projectBinnen de Nb-wet is een project een handeling die leidt tot mogelijk significant negatieve gevolgen op een Natura 2000-gebied en waarvoor een passende beoordeling opgesteld dient te worden. te bepalen: Geef de totale projectemissie over de gehele projectperiode aan, in combinatie met de duur van één jaar. De berekening middelt dan het totale projecteffect over de gehele PASProgramma Aanpak Stikstof. -periode (zes jaar).

Voor een verder toelichting of voorbeelden zie de Instructie Calculator