Vergunning aanvragen of vergunningvrij?

Bepalen vergunningplicht[1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimteDe depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebied voor (economische) groei.

Om te bepalen of een activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. vergunningplichtig is, of de uitzondering op de vergunningplicht geldt, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplichtNieuwe projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infrastructuur en voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden moeten worden gemeld als ze een stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitattype veroorzaken tussen de 0,05 en 1 mol per jaar. aan de orde is wordt vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS om de hoeveelheid benodigde depositieruimte te bepalen. De procedure voor de beoordeling van een mogelijke vergunningplicht door initiatiefnemers ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

1. Eerst wordt bepaald wat de uitgangssituatie is: een nieuwe activiteit, een uitbreiding van een WnbWnb staat voor Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2017 gaat deze nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. (voorheen Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. ) vergunde activiteit, een PAS-gemelde activiteit of een (uitbreiding van een) niet Wnb vergunde bestaande situatieZie feitelijk gebruik .

2. Vervolgens wordt de meldings- of vergunningplicht bepaald op basis van een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator (zie ook het Wegwijs PAS-schema):

Afhankelijk van de uitkomsten van de berekening van situatie 1 zijn er drie mogelijkheden:

  • De activiteit is niet vergunning- of meldingsplichtig
  • De activiteit is niet vergunning-, maar wel meldingsplichtig (en valt onder een meldingsplichtige categorie)
  • De activiteit is vergunningplichtig

3. Bepalen benodigde depositieruimte: wanneer er sprake is van een meldings- of vergunningplicht, wordt op basis van een tweede berekening, namelijk een verschilberekening van situatie 1 (uitgangssituatie) en 2 (beoogde situatie), in AERIUS Calculator de benodigde depositieruimte bepaald.[2]

In het geval van een oprichting/nieuwe activiteit is er geen verschilberekening noodzakelijk en betreft de berekening van de beoogde situatie tevens de berekening van de benodigde ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. .

Het onderstaande Wegwijzer PAS-schema 'bepalen vergunningplicht en berekening benodigde depositieruimte' wijst in detail de weg in de procedure.

[1] Hieronder wordt ook begrepen de verklaring van geen bedenkingen in het kader van een omgevingsvergunning.

[2] In het geval van een oprichting/nieuwe activiteit is er geen verschilberekening noodzakelijk en betreft de berekening van de beoogde situatie tevens de berekening van de benodigde ontwikkelingsruimte.

 

 Wegwijzer PAS.pdf

Hierna volgt per uitgangssituatie een toelichting.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Over de pagina

Auteur
martijn.vreekamp
plaatsings datum
03/06/2015 - 11:51
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 17:34
Versie
1191
Deel deze pagina