Vergunning aanvragen

Met inwerkingtreding van de PASProgramma Aanpak Stikstof. is, in geval de bevoegdheid tot vergunningverlening bij de provincies ligt, er nog maar sprake van één bevoegd gezagHet bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om op grond van de Nb-wet een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen af te geven. in kader van de WnbWnb staat voor Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2017 gaat deze nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. (voorheen Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. ). De wijze waarop vergunningaanvraag moet worden ingediend is te vinden op de website van het bevoegd gezag.

Let op: stuur altijd de originele exportbestanden naar het bevoegd gezag. 

Bepaling bevoegd gezag

De vergunningaanvraag voor de Wnb dient ingediend te worden bij de provincie waarbinnen de activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. geheel of grotendeels is gelegen.
De provincie neemt alle andere Natura 2000-gebieden waar de activiteit een toename op veroorzaakt mee in de besluitvorming, dus ook de gebieden buiten haar provincie (wel in overeenstemming met de andere provincies).

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
25/06/2015 - 15:54
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 16:50
Versie
1179
Deel deze pagina