Uitgangssituatie en feitelijk gebruik

Initiatiefnemers die reeds een WnbWnb staat voor Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2017 gaat deze nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. (voorheen Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. ) vergunning hebben mogen deze vergunde situatie als uitgangspunt aanhouden.
Voor de toetsing van een bestaande activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. die nog niet Wnb vergund is kan als uitgangssituatie het feitelijk gebruikGebruik per 1 januari 2015, te bepalen aan de hand van de hoogste depositie in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, passende binnen de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning op grond van Wet milieubeheer of Hinderwet. Dit wordt ook wel de bestaande situatie genoemd. voor 1 januari 2015 worden gehanteerd. Het feitelijk gebruik is ook nodig  bij de bepaling van de benodigde depositieruimteDe depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebied voor (economische) groei.

De depositieomvang van het feitelijk gebruik betreft de hoogst voorkomende stikstofdepositieHet neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 te hoogste door de activiteit werd veroorzaakt. Er dient tevens te worden aangetoond dat deze activiteit daadwerkelijk werd verricht en past binnen de kaders van een op 1 januari 2015 vigerend besluit en/of melding in het kader van milieu (bijvoorbeeld omgevingsvergunning, milieuvergunning, Hinderwetvergunning).

De depositie van het feitelijk gebruik maakt onderdeel uit van de achtergronddepositieDe heersende depositie als gevolg van het totaal van bijdragen van alle emissiebronnen, exclusief de bijdrage van de bronnen van de activiteit waarvoor een aanvraag of melding wordt ingediend. waarmee AERIUS heeft gerekend en die is meegenomen in de passende beoordeling die voor het Programma aanpak stikstof is opgesteld. Bij Wnb-vergunningverlening voor een activiteit waar de depositie van het feitelijk gebruik onderdeel van uitmaakt, kan om deze reden worden verwezen naar de passende beoordeling van het programma.

Lees hier meer over de onderbouwing van het feitelijk gebruik.

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
25/06/2015 - 15:54
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 16:52
Versie
1180
Deel deze pagina