Uitgangssituatie en feitelijk gebruik

Initiatiefnemers die reeds een Wnb (voorheen Nb-wet) vergunning hebben mogen deze vergunde situatie als uitgangspunt aanhouden.
Voor de toetsing van een bestaande activiteit die nog niet Wnb vergund is kan als uitgangssituatie het feitelijk gebruik voor 1 januari 2015 worden gehanteerd. Het feitelijk gebruik is ook nodig  bij de bepaling van de benodigde depositieruimte

De depositieomvang van het feitelijk gebruik betreft de hoogst voorkomende stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 te hoogste door de activiteit werd veroorzaakt. Er dient tevens te worden aangetoond dat deze activiteit daadwerkelijk werd verricht en past binnen de kaders van een op 1 januari 2015 vigerend besluit en/of melding in het kader van milieu (bijvoorbeeld omgevingsvergunning, milieuvergunning, Hinderwetvergunning).

De depositie van het feitelijk gebruik maakt onderdeel uit van de achtergronddepositie waarmee AERIUS heeft gerekend en die is meegenomen in de passende beoordeling die voor het Programma aanpak stikstof is opgesteld. Bij Wnb-vergunningverlening voor een activiteit waar de depositie van het feitelijk gebruik onderdeel van uitmaakt, kan om deze reden worden verwezen naar de passende beoordeling van het programma.

Lees hier meer over de onderbouwing van het feitelijk gebruik.

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
25/06/2015 - 15:54
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 16:52
Versie
1180
Deel deze pagina