Samenwerkende partijen

PASProgramma Aanpak Stikstof. -partners

Bij de stikstofproblemen in Natura 2000-gebieden zijn veel partijen betrokken die in de PAS met elkaar samenwerken. De PAS is een programma van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Defensie en de twaalf provincies. De PAS-partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma. 

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken is het verantwoordelijk ministerie voor het natuurbeleid en de wet- en regelgeving rond Natura 2000-gebieden en heeft daarom het voortouw in de PAS. Het ministerie van Economische Zaken is ook verantwoordelijk voor het beleid voor de sectoren landbouw en industrie die een groot aandeel hebben in de Nederlandse stikstofuitstoot. Daarnaast is dit ministerie in bepaalde gevallen het bevoegd gezagHet bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om op grond van de Nb-wet een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen af te geven. dat in het kader van de Natuurbeschermingswet vergunningen verleent voor Natura 2000-gebieden.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de beleidsterreinen infrastructuur en milieu, waaronder beleid en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. De Minister van IenM is - in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken - in bepaalde gevallen bevoegd gezag voor toestemmingsbesluiten in het kader van het PAS, namelijk Tracébesluiten. Ook is de Minister verantwoordelijk voor het beheer van diverse (delen van) Natura 2000-gebieden. 

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie is direct bij de PAS betrokken omdat het belangrijke delen van Natura 2000-gebieden beheert.

Provincies

De provincies zijn in de meeste gevallen verantwoordelijk voor vergunningverlening in het kader van de PAS. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van de meeste Natura 2000-gebieden. Daarnaast zijn zij een belangrijke partij bij economische ontwikkeling in de regio.