Provinciaal beleid

Per provincie is het mogelijk om ten aanzien van de ontwikkelingsruimte provinciaal beleid vast te stellen waarin spelregels omtrent de toedeling worden vastgelegd. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt in zogenaamde gezamenlijke en specifieke provinciale beleidsregels. De gezamenlijke beleidsregels betreffen de regels waarover tussen de 12 provincies afstemming heeft plaatsgevonden en dus zoveel mogelijk gelijk zijn. De uitgangspunten hiervoor zijn in het programma opgenomen. Daarnaast kan een provincie nog eigen specifieke regels vaststellen, bijvoorbeeld voor de categorie Interimmers.

De algemene beleidsregels

  1. Aan een project of andere handeling wordt bij een toestemmingsbesluit niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld per PAS-programmaperiode. 

 -> In Zeeland is voor een aantal gebieden een maximale waarde van 1,5 mol opgenomen en in Zuid-limburg kan onder voorwaarden 5 mol extra worden toegedeeld.

  1. Het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld dient binnen twee jaar te zijn gerealiseerd respectievelijk te zijn verricht. Na twee jaar kunnen Gedeputeerde Staten het door hen hiervoor vastgestelde toestemmingsbesluit (al dan niet gedeeltelijk) intrekken of wijzigen.
  2. Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte in segment 2 geldt de volgorde van ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag voor een toestemmingsbesluit.
  3. Gedeputeerde Staten kunnen lid 1, 2 en/of 3 van dit artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, als onverkorte toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doelen.

Provinciale beleidsregels

Onderstaand overzicht bevat verwijzingen naar de verordeningen en beleidsregels per provincie.

Provincie Verordening   Beleidsregel  
Drenthe Hoofdstuk 4 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe   Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe  
Flevoland Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016   Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming provincie Flevoland 2016  
Friesland Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017   Beleidsregel Wet natuurbescherming Fryslân 2017  
Gelderland Omgevingsverordening onderdeel Wet natuurbescherming    Beleidsregels toedeling ontwikkelingsruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland  
Groningen Verordening natuurbescherming provincie Groningen   Wordt eind mei 2017 aangevuld  
Limburg Omgevingsverordening Limburg 2014 (Wijziging)   Beleidsregel toestemmingverlening en toedeling ontwikkelingsruimte  
Noord-Brabant Verordening natuurbescherming Noord-Brabant   Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant  
Noord-Holland Verordening Natura 2000-gebieden Noord-Holland   Beleidsregel natuurbescherming  
Overijssel Omgevingsverordening Overijssel 2009 (wijziging)   Beleidsregel Natuur Overijssel 2017  
Utrecht Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017   Beleidsregels natuur en landschap Provincie Utrecht 2017  
Zeeland Verordening Wet Natuurbescherming Zeeland 2017   Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte Zeeland*  
Zuid-Holland Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland   Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland  

* Wordt nog aangepast. Vaststelling door GS zal waarschijnlijk plaatsvinden eind januari 2017. Huidige beleidsregel wordt aangepast waarna de beleidsregel tevens van toepassing zal zijn op in segment 1 gereserveerde prioritaire ontwikkelingsruimte.

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
15/06/2015 - 11:19
laatst bijgewerkt
08/05/2017 - 16:48
Versie
1250
Deel deze pagina