Projecteffect

Om te bepalen of een activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. vergunningplichtig is, voldoet het niet om te kijken naar de netto depositietoename van stikstof op PASProgramma Aanpak Stikstof. gebieden. Als er al sprake is van een toestemmingsbesluit op grond van de Wnb dan dient bepaald te worden hoe groot het ‘projecteffect’ is. Het ‘projecteffect’ wordt bepaald door de berekening van de depositie van nieuwe activiteiten en/of door de berekening van depositie van de gewijzigde activiteiten .

Als er nog geen toestemmingsbesluit in het kader van de WnbWnb staat voor Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2017 gaat deze nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. is voor de reeds bestaande activiteiten dan dienen bij het bepalen van het projecteffectHet zelfstandige depositie-effect van het project of de andere handeling waarvoor toestemming wordt gevraagd. ook de bestaande activiteiten meegenomen te worden in de toetsing en kan worden uitgegaan van de beoogde situatieGewenste situatie na het realiseren van de voorgenomen activiteit. .

Om het projecteffect te bepalen, geldende volgende uitgangspunten:

  • Een nog niet eerder Wnb (gebieden) vergunde activiteit wordt altijd meegenomen bij de depositieberekening
  • Wnb vergunde activiteiten waarbij wijzigingen die van invloed zijn op de depositie dienen meegenomen te worden in de berekening (bijvoorbeeld aanpassing uitstoothoogte, maar ook wijziging in emissie)
  • Ongewijzigde Wnb vergunde activiteiten hoeven niet meegenomen te worden in de bepaling van het projecteffect

Kortom: alle activiteiten waarvan de emissie of emissiekenmerken worden aangepast ten opzichte van de vigerende Wnb vergunning worden meegenomen om het projecteffect te bepalen.*

Voor een voorbeeld zie deze PDF

*Dit geldt alleen voor activiteiten die reeds vergund waren voor de inwerkingtreding van het PAS

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
25/06/2015 - 15:36
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 17:08
Versie
1185
Deel deze pagina