donderdag, 16 maart, 2017 - 12:37

PAS-monitoringsrapportages gepubliceerd

Jaarlijks vindt monitoring van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) plaats om de voortgang en de effecten van het programma in beeld te brengen. Drie PAS monitoringsrapportages zijn op 17 maart gepubliceerd. 

Uit de PAS-monitoringsrapportages blijkt dat er actief gewerkt wordt aan natuurherstel en dat het PAS economische activiteiten mogelijk maakt. Een deel van de herstelmaatregelen die nodig zijn om de natuurkwaliteit te behouden, is al in gang gezet. Hester Maij, gedeputeerde Overijssel PAS: “Verandering van de natuurkwaliteit kan pas over een aantal jaar gemeten worden. Ondertussen houden we een vinger aan de pols door elk PAS-gebied jaarlijks te bezoeken.”  

Hoe het PAS gemonitord wordt, is vastgelegd in het Monitoringsplan PAS. Volgens dit plan worden gegevens verzameld over de ontwikkeling van de stikstofdepositie, het behoud van natuurkwaliteit, de beschikbare ontwikkelingsruimte voor economische activiteiten, de voortgang van de maatregelen en het functioneren van het programma. 

Jaarlijkse rapportages

De jaarlijkse monitoringsrapportages PAS bestaan uit een gebiedsrapportage voor elk PAS-gebied, de Landelijke PAS Monitoringsrapportage Natuur, de PAS Monitoringsrapportage Stikstof en de Integrale monitoringsrapportage over de totale PAS-monitoring. Deze rapportages zijn op 17 maart gepubliceerd; de Landelijke PAS Monitoringsrapportage Stikstof verschijnt op een later moment. De provincies zorgen voor het bij elkaar brengen van de natuurgegevens en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  zorgt voor de cijfers over stikstof. Het PAS-bureau, BIJ12 en het RIVM verzorgen de rapportages.

PAS Gebiedsrapportages

De PAS gebiedsrapportages geven een gedetailleerd overzicht van de natuur- en stikstofcijfers per Natura 2000-gebied. Het resultaat van de eerste monitoringsronde van de voortgang van de uitvoering van herstelmaatregelen is hierin opgenomen. De stikstofcijfers zijn gebaseerd op AERIUS M16. Dit is het rekenmodel dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden berekent. In de rapportages worden eventuele knelpunten toegelicht die zijn gesignaleerd tijdens veldbezoek of bij de monitoring van de voortgang van de uitvoering herstelmaatregelen.

Landelijke PAS Monitoringsrapportage Natuur

In deze rapportage wordt ingegaan op de eerste meting van de voortgang van het uitvoering van zo’n 2400 herstelmaatregelen op basis van de stand van zaken per 31 maart 2016. Ook geeft de rapportage een nulmeting van de omvang van de habitattypen. Informatie over de kwaliteit van habitattypen, leefgebieden en indicatoren voor het herstelproces komen in de loop van de programmaperiode beschikbaar. 

Integrale monitoringsrapportage

Deze rapportage, in de vorm van een publieksbrochure, brengt de belangrijkste tussenresultaten op basis van de monitoring bij elkaar. De eerste cijfers over natuur, stikstof, vergunningen en herstelmaatregelen worden in de rapportage gepresenteerd met een korte uitleg over het PAS.