Ontwikkelingruimte en benutting

Ontwikkingsruimte volledig benut op enkele locaties in negen PASProgramma Aanpak Stikstof. -gebieden

In 109 van de in totaal 118 PAS-gebieden is nog ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. voor vergunningen beschikbaar in alle delen van het gebied. De uitkomsten van de herberekeningen in AERIUS Monitor laten zien dat voor enkele locaties in negen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden tot 1 juli 2018 de ontwikkelingsruimte volledig benut is.
Voor de delen van PAS-gebieden waar de ontwikkelingsruimte volledig is uitgegeven, zullen er in deze helft van de PAS-periode geen vergunningen meer worden verleend voor nieuwe activiteiten. Let op: er kunnen nog wel vergunningen verleend worden voor het feitelijk gebruikGebruik per 1 januari 2015, te bepalen aan de hand van de hoogste depositie in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, passende binnen de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning op grond van Wet milieubeheer of Hinderwet. Dit wordt ook wel de bestaande situatie genoemd. . Voor deze vergunningen is namelijk geen ontwikkelingsruimte nodig. Voor prioritaire projecten kunnen ook nog vergunningen worden verleend, omdat hiervoor apart ruimte  is gereserveerd.


PAS-gebieden waarbij lokaal de ontwikkelingsruimte volledig is benut:

  • 2 Duinen en Lage Land Texel*
  • 13 Alde Feanen*
  • 21 Lieftinghsbroek*
  • 38 Rijntakken*
  • 57 Veluwe*
  • 90 Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
  • 156 Bemelerberg & Schiepersberg
  • 157 Geuldal
  • 160 Savelsbos*

* Voor deze PAS-gebieden is de grenswaardeVoor initiatieven die een maximale toename van de stikstofdepositie veroorzaken die onder de grenswaarde ligt op een voor stikstof gevoelig habitattype, geldt geen vergunningsplicht. Voor de sectoren industrie en landbouw, voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden en voor infrastructuur geldt wel een meldingsplicht. verlaagd

Over de pagina

Auteur
Sietske
plaatsings datum
17/03/2017 - 16:16
laatst bijgewerkt
20/03/2017 - 17:35
Versie
1235
Deel deze pagina