vrijdag, 17 maart, 2017 - 08:30

Ontwikkelingen rondom het PAS

17 Maart is een mijlpaal voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op deze dag is de inwerkingtreding van de partiële herziening van het PAS, de release van de geactualiseerde AERIUS modules en de publicatie van de PAS-monitoringsrapportages.

Inwerkingtreding partiële herziening PAS

In de herziening zijn actuele cijfers meegenomen over stikstofdepositie en de prognoses voor economische ontwikkeling. Aanleiding van de partiële herziening PAS zijn drie wijzigingen: actualisatie van het model dat de depositie voor stikstof berekent, verwerking van de meest recente cijfers over de uitstoot van stikstof en de geactualiseerde lijst met prioritaire projecten. De beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte is op basis van deze nieuwe cijfers herberekend met behulp van AERIUS Monitor 2016. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in de PAS-gebieden over het algemeen kleiner geworden. Meer informatie over herziening PAS. 

Actualisatie modules AERIUS

Met de nieuwe release van AERIUS zijn de modules geactualiseerd. Voor gebruikers zijn er nieuwe functionaliteiten bijgekomen. In de release notes van AERIUS staan alle wijzingen die met de actualisatie van AERIUS samenhangen. In een handleiding van de release notes zijn de belangrijkste wijzigingen van de actualisatie voor AERIUS-gebruikers op een rij gezet. Meer informatie over Actualisatie modules AERIUS.

Publicatie PAS-monitoringsrapportages 

Drie PAS-monitoringsrapportages zijn gepubliceerd via de website van PAS in Uivoering: de gebiedsrapportages, de landelijke rapportages natuur en de integrale rapportage. De stikstofrapportage wordt op een later moment gepubliceerd. Uit de PAS-monitoringsrapportages blijkt dat er actief gewerkt wordt aan natuurherstel en dat het PAS economische activiteiten mogelijk maakt. Een deel van de herstelmaatregelen die nodig zijn om de natuurkwaliteit te behouden, is al in gang gezet. Hester Maij, gedeputeerde Overijssel PAS: “Verandering van de natuurkwaliteit kan pas over een aantal jaar gemeten worden. Ondertussen houden we een vinger aan de pols door elk gebied jaarlijks te bezoeken.”  Meer informatie over PAS-monitoringsrapportages.

Kamerbrief

Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft via een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over wijzigingen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die op 17 maart 2017 in werking zijn getreden.

PAS

In het PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de effecten van stikstofdepositie op beschermde natuur te verminderen en tegelijkertijd economische activiteiten mogelijk te maken.