Monitoring en bijsturing

Monitoring en bijsturen

Monitoren betekent: de vinger aan de pols houden. Om resultaten aan te tonen en zo nodig bij te sturen. Binnen het Programma Aanpak Stikstof is daar het Monitoringplan PASProgramma Aanpak Stikstof. voor opgezet. Daarin is vastgelegd hoe de uitvoering van het programma en de effecten daarvan gemonitord worden. Het PAS-bureau organiseert dit in nauwe samenwerking met de provincies. De provincies zorgen voor het verzamelen van de gegevens. Het PAS-bureau stelt op basis daarvan de monitoringsrapportages samen.

De monitoring is gericht op:

Deze informatie is straks terug te vinden in een jaarlijks overzicht per Natura 2000-gebiedEen natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden ‘Natura 2000’. met stikstofgevoelige natuur, in de landelijke integrale rapportage en in de landelijke rapportages stikstof en natuur.

Download hier het Monitoringplan PAS