Meldingsplicht

Voor activiteiten die vallen onder de uitzondering van de vergunningplicht (depositie die kleiner of gelijk is dan de grenswaarde) kan een meldingsplicht gelden. In de Regeling PAS zijn de spelregels voor het indienen van een melding vastgelegd. In het nieuwbericht Meldingen over de ruimte voor meldingen is terug te vinden of de grenswaarde voor een gebied al is aangepast van 1,00 naar 0,05 mol.

Er zijn een aantal regels die bepalen of er wel of niet een meldingsplicht geldt.

Regel 1

Een melding is alleen verplicht voor een voorgenomen activiteit die nog niet gerealiseerd is. Dat betekent dat een melding voor een bestaande, Wnb vergunde situatie niet nodig is. Ook voor een op 1 januari 2015 feitelijk reeds aanwezige situatie is een melding niet nodig mits passend binnen de milieuvergunning. Wel is het nodig om voor de voorgenomen activiteit een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator te maken en de PDF-export van deze berekening te bewaren. Bij een wijziging van de bestaande situatie of bij een bedrijfscontrole kan deze berekening nodig zijn om aan te tonen dat de voorgenomen activiteit niet vergunningplichtig is.

Regel 2

De meldingsplicht geldt alleen voor bepaalde activiteitencategorieën:

  • oprichting, verandering of uitbreiding van een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, Wet milieubeheer en bestemd voor landbouw of industrie
  • wedstrijden met gemotoriseerde voertuigen
  • het plaatsen van extra landbouwhuisdieren in een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, Wet milieubeheer en bestemd voorlandbouw
  • de aanleg of wijziging van infrastructuur die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor gemotoriseerd weg-, spoorweg-, vaarweg- of luchtvaartverkeer

(Wijzigingen van) bijvoorbeeld recreatieve bedrijven hoeven niet gemeld te worden.

Regel 3

Als het projecteffect van een (wijziging van) een activiteit <0,05 mol/ha/j is, dan hoeft deze activiteit niet gemeld te worden.

Regel 4

De meldingsplicht is alleen van toepassing op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden die onder de PAS vallen. Bij een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die niet onder de PAS vallen (zie Programma Aanpak Stikstof, bijlage 3) is de meldingsplicht niet aan de orde.

De melding dient te worden gedaan bij de provincie waar de activiteit in hoofdzaak wordt gerealiseerd. AERIUS Calculator zorgt ervoor dat de melding direct bij het juiste bestuursorgaan terecht komt, aangezien bij een melding het bevoegd gezag gekoppeld is aan de locatie van de activiteit.

Over de pagina

Auteur
bij12
plaatsings datum
25/06/2015 - 15:44
laatst bijgewerkt
17/02/2017 - 16:49
Versie
1178
Deel deze pagina