Economische ontwikkeling en de PAS

Depositie- en ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben.

Het beleid en de maatregelen onder de PASProgramma Aanpak Stikstof. moeten leiden tot een vermindering van de neerslag van stikstof. Door deze vermindering is er ruimte voor economische ontwikkelingen die de neerslag van stikstof veroorzaken. De totale hoeveelheid neerslag van stikstof die voor de groei van bestaande en nieuwe economische activiteiten beschikbaar is, wordt depositieruimteDe depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebied voor (economische) groei. genoemd. Van deze ruimte kan een gedeelte worden toegekend aan activiteiten die zoveel stikstof veroorzaken dat daarvoor toestemming nodig is. Dit gedeelte wordt ontwikkelingsruimte genoemd. In de meeste gevallen zijn het de provincies die ontwikkelingsruimte kunnen toedelen bij het verlenen van een vergunning.

Economische activiteiteneonomie PAS

De provincies kunnen ontwikkelingsruimte toekennen aan bijvoorbeeld:

Vergunningverlening onder de PAS

De PAS vereenvoudigt de vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet aanzienlijk. Ter ondersteuning van de ontwikkeling en de uitvoering van de PAS is AERIUS ontwikkeld. Een van de producten is AERIUS CalculatorAERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van (economische) activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. De resultaten daarvan kunnen onder de PAS worden gebruikt voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. . Aanvragers van vergunningen gebruiken dit instrument voor de onderbouwing van vergunningaanvragen voor ontwikkeling van economische activiteiten. Het rekeninstrument berekent hoeveel uitstoot en neerslag van stikstof door een activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. veroorzaakt wordt en welke claim de activiteit legt op de beschikbare ontwikkelingsruimte.

Passende beoordelingdeposiieruimte

De resultaten van AERIUS worden als bijlage bij de vergunningaanvraag gevoegd. Bij het doen van de aanvraag kan de initiatiefnemer een beroep doen op de PAS. De PAS levert de onderbouwing dat de natuurdoelen van Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Een passende beoordeling is hiermee niet meer nodig.

Beoordeling vergunningaanvraag

De provincies gebruiken AERIUS bij het beoordelen van de aanvraag. Toegedeelde ontwikkelingsruimte wordt geregistreerd in het AERIUS-product Register, zodat deze niet nog eens kan worden uitgegeven. Het bevoegd gezagHet bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om op grond van de Nb-wet een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen af te geven. is in de meeste gevallen een provincie en in enkele gevallen het ministerie van Economische Zaken.

Vergunningen en meldingen

Met de invoering van de PAS is een vrijstelling van vergunningplicht geïntroduceerd in combinatie met een meldingsplichtNieuwe projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infrastructuur en voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden moeten worden gemeld als ze een stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitattype veroorzaken tussen de 0,05 en 1 mol per jaar. . Als een bedrijf meer dan 1 mol/ha/j stikstofdepositieHet neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). veroorzaakt is een vergunning nodig. Bij een depositie van 0,05 t/m 1,00 mol/ha/j volstaat een melding. Voor een stikstofdepositie van 0,05 mol/ha/j of lager is geen melding nodig. Wat er is veranderd en hoe de PAS werkt leest u bij 'Verguning en melding'

Provincies

De provincies zijn in de meeste gevallen de bevoegde gezagen die de PAS-vergunningen verlenen. Uit de berekening van AERIUS blijkt in welke provincie de vergunning moet worden aangevraagd.