De PAS in het kort

Programma Aanpak Stikstof

PASProgramma Aanpak Stikstof. staat voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit programma werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof.

Waarom PAS?

De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat nieuwe of uitbreidingen van bestaande economische activiteiten  moeten worden getoetst op hun effect op de Natura 2000-gebieden. In veel van deze gebieden vormt de neerslag van stikstof een grote bedreiging voor stikstofgevoelige natuur. Daardoor was het hier lange tijd nauwelijks mogelijk activiteiten te ontplooien waarbij uitstoot van stikstof plaatsvond. Ook al daalt de neerslag van stikstof op landelijk niveau nog steeds, voor individuele activiteiten kon vaak niet worden aangetoond dat ze geen negatieve gevolgen hebben voor de natuur. In 2008 zijn er aanbevelingen gedaan om dit probleem met een programmatische benadering op te lossen. Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden.

Programmatische aanpak

Omdat het stikstofprobleem verder reikt dan het beheer van de Natura 2000-gebieden hebben alle overheden een gezamenlijk Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld dat op 1 juli 2015 inwerking is getreden. In het programma zijn bron- en herstelmaatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn erop gericht natuur te behouden en te versterken. Doordat de neerslag van stikstof door het bestaand beleid, de extra bronmaatregelen en de uitvoering van herstelmaatregelen daalt, is het mogelijk ruimte te geven aan economische ontwikkelingen. De PAS is daarmee een totaalaanpak.

Totaalaanpak

De kracht van de PAS is het verbinden van ecologische en economische doelen. Daardoor levert deze totaalaanpak winst op voor zowel natuur als landbouw, industrie en maatschappij.

Natura2000

De PAS heeft betrekking op 117 Natura 2000-gebieden (vanaf 15 december 2015 118 gebieden) waar stikstofgevoelige natuur aanwezig is. In het kader van de PAS worden deze ook wel de PAS-gebieden genoemd.

Initiatiefnemers

De PAS is van belang voor initiatiefnemers die economische activiteiten die stikstof veroorzaken willen ontplooien of uitbreiden. Dat zijn bijvoorbeeld agrariërs en industriële bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden of overheden die wegen willen aanleggen. Zij kunnen bij de onderbouwing van een aanvraag van een vergunning gebruik maken van de PAS.

Administratieve lasten verminderen

Als een activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. krijgt toegedeeld op basis van de PAS is er geen bedreiging van stikstof voor de natuur in het betreffende Natura 2000-gebiedEen natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden ‘Natura 2000’. . Hiervoor hoeft de initiatiefnemer geen aanvullende onderbouwing te geven. Een belangrijk voordeel van de PAS is dan ook de vermindering van de administratieve lasten.