Contactgegevens bevoegde gezagen

Bevoegd GezagHet bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om op grond van de Nb-wet een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Bereikbaarheid

Ministerie van Economische Zaken

Via wetnatuurbescherming@minez.nl

Provincie Drenthe

post@drenthe.nl
Algemene nummer (Klant Contact Centrum) 0592-36 55 55

Provincie Flevoland

Via het digitaal loket

Provincie Fryslân

Vragen over WnbWnb staat voor Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2017 gaat deze nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. (voorheen Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. ) nb-wet@fryslan.frl of 058-2928995

Provincie Gelderland Via het algemene loket van de provincie: provincieloket@gelderland.nl
Provincie Groningen

Via Natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl 

of 050 - 316 43 69

Provincie Limburg

Communicatie geschiedt enkel via e-mail, via het vragenformulier: http://fd9.formdesk.com/provincielimburg/vragenformulier

Kies onder ‘onderwerp’ het kopje ‘Programmatische Aanpak Stikstof (PASProgramma Aanpak Stikstof. )’

Provincie Noord-Brabant Via algemeen e-mailadres van Omgevingsdienst Brabant Noord: info@odbn.nl
Provincie Noord-Holland Via het servicepunt Subsidies, Vergunningen en  Toezicht: servicepunt-svt@noord-holland.nl of 08009986734
Provincie Overijssel

postbus@overijssel.nl

Informatienummer voor de Wet natuurberscherming 038-499 76 20 

Provincie Utrecht

nbwet@provincie-utrecht.nl

algemeen nummer provincie Utrecht: 030 258 9111

Via klantencontactcentrum zullen vragen over de PAS of AERIUS worden doorgeschakeld naar de juiste contactpersonen binnen de organisatie.

Provincie Zeeland

Via het e-natuurbeschermingswet@zeeland.nl of 0118-631010
Provincie Zuid-Holland Via het e-mailadres vergunningen@odh.nl