Begrippen

Begrippen die automatisch aanklikbaar worden in de website
Klik op de bovenstaande letters om naar de begrippen met de betreffende beginletter te gaan.

A

Achtergronddepositie

De heersende depositie als gevolg van het totaal van bijdragen van alle emissiebronnen, exclusief de bijdrage van de bronnen van de activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. waarvoor een aanvraag of melding wordt ingediend.

Activiteit

Term die in het kader van de Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. of een bestaande situatieZie feitelijk gebruik . Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen.

AERIUS Calculator

AERIUS CalculatorAERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van (economische) activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. De resultaten daarvan kunnen onder de PAS worden gebruikt voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. berekent de emissie van stikstof als gevolg van (economische) activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. De resultaten daarvan kunnen onder de PASProgramma Aanpak Stikstof. worden gebruikt voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding.

AERIUS Register

Bevoegde gezagen gebruiken AERIUS RegisterBevoegde gezagen gebruiken AERIUS Register voor het beheren van (de uitgifte van) de ontwikkelingsruimte van de PAS. Register is als het ware het huishoudboekje van de PAS. voor het beheren van (de uitgifte van) de ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. van de PASProgramma Aanpak Stikstof. . Register is als het ware het huishoudboekje van de PAS.

AERIUS Scenario

AERIUS ScenarioAERIUS Scenario is een nieuw product van AERIUS waarmee rekenresultaten direct kunnen worden bekeken. Met AERIUS Scenario kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen verschillende versies van een project. De tool is niet geschikt om beleidsanalyses te doen. De functionaliteiten van Scenario zijn op dit moment nog beperkt. U kunt een GML-bestand met rekenresultaten of een gezipt bestand met één of twee GML-bestanden met rekenresultaten inlezen in Scenario. Het programma leest vervolgens de resultaten en toont deze op de kaart. De tabel met depositieresultaten, de kaartlagen, en de zoekfunctie zijn gelijk aan Calculator. In de taakbalk van Scenario staat in plaats van het tandwieltje met de rekenconfiguratie zoals in Calcualtor, een label waaronder de metagegevens van de GML te vinden zijn: referentie (AERIUS kenmerk), projectnaam, beschrijving, corporatie, stad, postcode, adres, voortouwnemer. De bronnen van de berekening worden niet getoond in Scenario. is een nieuw product van AERIUS waarmee rekenresultaten direct kunnen worden bekeken. Met AERIUS Scenario kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen verschillende versies van een projectBinnen de Nb-wet is een project een handeling die leidt tot mogelijk significant negatieve gevolgen op een Natura 2000-gebied en waarvoor een passende beoordeling opgesteld dient te worden. . De tool is niet geschikt om beleidsanalyses te doen. De functionaliteiten van Scenario zijn op dit moment nog beperkt. U kunt een GML-bestand met rekenresultaten of een gezipt bestand met één of twee GML-bestanden met rekenresultaten inlezen in Scenario. Het programma leest vervolgens de resultaten en toont deze op de kaart. De tabel met depositieresultaten, de kaartlagen, en de zoekfunctie zijn gelijk aan Calculator. In de taakbalk van Scenario staat in plaats van het tandwieltje met de rekenconfiguratie zoals in Calcualtor, een label waaronder de metagegevens van de GML te vinden zijn: referentie (AERIUS kenmerk), projectnaam, beschrijving, corporatie, stad, postcode, adres, voortouwnemer. De bronnen van de berekening worden niet getoond in Scenario.

Andere handeling

Begrip dat in het kader van de Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. staat voor een activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. die mogelijk leidt tot negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebiedEen natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden ‘Natura 2000’. , niet zijnde een projectBinnen de Nb-wet is een project een handeling die leidt tot mogelijk significant negatieve gevolgen op een Natura 2000-gebied en waarvoor een passende beoordeling opgesteld dient te worden. .

Go to top

B

Beoogde situatie

Gewenste situatie na het realiseren van de voorgenomen activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. .

Bestaande situatie

Zie feitelijk gebruikGebruik per 1 januari 2015, te bepalen aan de hand van de hoogste depositie in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, passende binnen de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning op grond van Wet milieubeheer of Hinderwet. Dit wordt ook wel de bestaande situatie genoemd.

Bevoegd gezag

Het bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft om op grond van de Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Go to top

D

Depositieruimte

De depositieruimteDe depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebied voor (economische) groei. is de hoeveelheid stikstofdepositieHet neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebiedEen natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden ‘Natura 2000’. voor (economische) groei.

Depositieruimte voor grenswaarde

De vastgestelde hoeveelheid depositieruimteDe depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebied voor (economische) groei. per Natura 2000 gebied voor activiteiten die onder de grenswaardeVoor initiatieven die een maximale toename van de stikstofdepositie veroorzaken die onder de grenswaarde ligt op een voor stikstof gevoelig habitattype, geldt geen vergunningsplicht. Voor de sectoren industrie en landbouw, voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden en voor infrastructuur geldt wel een meldingsplicht. vallen en waarvoor een melding moet worden gedaan.

Drempelwaarde

Voor activiteiten die een stikstofdepositieHet neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). hebben kleiner of gelijk de drempelwaardeVoor activiteiten die een stikstofdepositie hebben kleiner of gelijk de drempelwaarde geen meldingsplicht of vergunningplicht. De drempelwaarde is vastgesteld op 0,05 mol/ha/jaar. geen meldingsplichtNieuwe projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infrastructuur en voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden moeten worden gemeld als ze een stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitattype veroorzaken tussen de 0,05 en 1 mol per jaar. of vergunningplicht.

De drempelwaarde is vastgesteld op 0,05 mol/ha/jaar.

Go to top

F

Feitelijk gebruik

Gebruik per 1 januari 2015, te bepalen aan de hand van de hoogste depositie in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014, passende binnen de op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning op grond van Wet milieubeheer of Hinderwet. Dit wordt ook wel de bestaande situatieZie feitelijk gebruik genoemd.

Go to top

G

Grenswaarde

Voor initiatieven die een maximale toename van de stikstofdepositieHet neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). veroorzaken die onder de grenswaardeVoor initiatieven die een maximale toename van de stikstofdepositie veroorzaken die onder de grenswaarde ligt op een voor stikstof gevoelig habitattype, geldt geen vergunningsplicht. Voor de sectoren industrie en landbouw, voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden en voor infrastructuur geldt wel een meldingsplicht. ligt op een voor stikstof gevoelig habitattype, geldt geen vergunningsplicht. Voor de sectoren industrie en landbouw, voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden en voor infrastructuur geldt wel een meldingsplichtNieuwe projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infrastructuur en voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden moeten worden gemeld als ze een stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitattype veroorzaken tussen de 0,05 en 1 mol per jaar. .

Go to top

H

Hexagoon

Zeshoek, basiseenheid in het grid van de kaarten in AERIUS. Hexagonen in AERUIS hebben een oppervlakte van 1 hectare.

Huidige situatie

Activiteiten zoals die worden verricht op het moment van indienen van een vergunningaanvraag of melding

Go to top

K

KDW

De kritische depositiewaarde (KDWDe kritische depositiewaarde (KDW) is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. ) is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositieHet neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). .

Go to top

M

Meldingsplicht

Nieuwe projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infrastructuur en voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden moeten worden gemeld als ze een stikstofdepositieHet neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar). op een voor stikstof gevoelig habitattype veroorzaken tussen de 0,05 en 1 mol per jaar.

Go to top

N

Natura 2000-gebied

Een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden ‘Natura 2000’.

Nb-wet

Natuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden.

Go to top

O

Ontvankelijke aanvraag

Een aanvraag die volledig is en voorzien is van de juiste informatie.

Ontwikkelingsruimte

Het deel van de depositieruimteDe depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebied voor (economische) groei. per Natura 2000-gebiedEen natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden ‘Natura 2000’. dat binnen de PASProgramma Aanpak Stikstof. beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben.

Go to top

P

PAS

Programma Aanpak Stikstof.

Prioritair project

Een prioritair projectEen prioritair project is een project dat door het Ministerie van EZ, het Ministerie van IenM, het Ministerie van Defensie en de provincies zijn aangemerkt als project van aantoonbaar nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. De complete lijst met prioritaire projecten is als bijlagebij de Ministeriële Regeling PAS toegevoegd. is een project dat door het Ministerie van EZ, het Ministerie van IenM, het Ministerie van Defensie en de provincies zijn aangemerkt als project van aantoonbaar nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. De complete lijst met prioritaire projecten is als bijlagebij de Ministeriële Regeling PASProgramma Aanpak Stikstof. toegevoegd.

Project

Binnen de Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. is een projectBinnen de Nb-wet is een project een handeling die leidt tot mogelijk significant negatieve gevolgen op een Natura 2000-gebied en waarvoor een passende beoordeling opgesteld dient te worden. een handeling die leidt tot mogelijk significant negatieve gevolgen op een Natura 2000-gebiedEen natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden ‘Natura 2000’. en waarvoor een passende beoordeling opgesteld dient te worden.

Projecteffect

Het zelfstandige depositie-effect van het projectBinnen de Nb-wet is een project een handeling die leidt tot mogelijk significant negatieve gevolgen op een Natura 2000-gebied en waarvoor een passende beoordeling opgesteld dient te worden. of de andere handelingBegrip dat in het kader van de Nb-wet staat voor een activiteit die mogelijk leidt tot negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied, niet zijnde een project. waarvoor toestemming wordt gevraagd.

Go to top

R

RAV

Regeling ammoniak en veehouderij. In de RAVRegeling ammoniak en veehouderij. In de RAV zijn emissiefactoren opgenomen voor combinaties van stalsystemen en diercategorieën. zijn emissiefactoren opgenomen voor combinaties van stalsystemen en diercategorieën.

Referentiesituatie

De situatie ten opzichte waarvan de benodigde hoeveelheid ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. of depositieruimteDe depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebied voor (economische) groei. voor grenswaarden wordt berekend. Dit kan gaan om een uitbreiding of wijziging van een Nb-wetvergunde activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. , de oprichting van een nieuwe activiteit of het vergunnen van een bestaande situatieZie feitelijk gebruik met of zonder wijzigingen.

Go to top

S

Segment 1

Het gedeelte van de ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. ten behoeve van projecten en andere handelingen van aantoonbaar nationaal en provinciaal maatschappelijk belang (prioritaire projecten).

Segment 2

Deel van de depositieruimteDe depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor een Natura 2000-gebied voor (economische) groei. dat overblijft na aftrek van de depositieruimte voor autonome ontwikkelingen, de depositieruimte voor activiteiten onder de grenswaardeVoor initiatieven die een maximale toename van de stikstofdepositie veroorzaken die onder de grenswaarde ligt op een voor stikstof gevoelig habitattype, geldt geen vergunningsplicht. Voor de sectoren industrie en landbouw, voor het gebruik van gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden en voor infrastructuur geldt wel een meldingsplicht. en van de ontwikkelingsruimteHet deel van de depositieruimte per Natura 2000-gebied dat binnen de PAS beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande (economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. voor prioritaire projecten.

Stikstofdepositie

Het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar (mol/ha/jaar).

Stikstofgevoelig habitattype

Elk habitattype (type natuur) kent een Kritische Depositiewaarde. De KDWDe kritische depositiewaarde (KDW) is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. is de grens waarboven bij toename van depositie de  kans bestaat op significant negatieve effecten op de natuur. Een habitattype wordt als stikstofgevoelig aangeduid als de KDW beneden of rond de 2400 mol per hectare per jaar ligt. Als de daadwerkelijke depositie hoger is dan de KDW, spreken we van overbelasting door stikstof

Go to top

T

Tijdelijke activiteit

Een activiteitTerm die in het kader van de Nb-wet gebruikt wordt voor een voorgenomen nieuwe ontwikkeling, een voorgenomen wijziging van een bestaande activiteit of een bestaande situatie. Hieronder vallen zowel projecten als andere handelingen. in het kader van de Nb-wetNatuurbeschermingswet 1998. Nederlandse wet die de bescherming regelt van gebieden in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, waaronder de Natura 2000-gebieden. die maximaal vijf jaar duurt

Go to top

W

Wnb

WnbWnb staat voor Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2017 gaat deze nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. staat voor Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2017 gaat deze nieuwe Natuurwet in. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Go to top